DZIAŁ NAUKOWY

Wraz z naukowcami Politechniki Śląskiej wykonujemy: 

 • Pomiary sieci wentylacyjnych kopalń, urządzeń klimatyzacyjnych, parametry powietrza i warunków klimatycznych;
 • Pomiary parametrów mających wpływ na warunki klimatyczne panujące w kopalni (parametry stanu powietrza, górotworu, wyposażenia technicznego, maszyn klimatycznych itp.);
 • Prognozę warunków klimatycznych w kopalniach (rejonach wentylacyjnych oraz w samych ścianach);
 • Analizę pracy urządzeń chłodniczych;
 • Analizy z  zakresu  przewietrzania  rejonów wentylacyjnych  i  całych  kopalń  oraz  koncepcji  udostępnienia  i  eksploatacji  pokładów  w zakresie wentylacyjnym;
 • Analizy i zdejmowanie charakterystyki wentylatorów głównego powietrza oraz analizy z zakresu stosowania lokalnej rewersji wentylacji w rejonach wentylacyjnych i eksploatacyjnych;
 • Wyznaczanie dróg ucieczkowych załogi;
 • Remonty i analizy pracy wentylatorów lutniowych;
 • Opracowania z zakresu zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego oraz zagrożenia metanowego.

Badania i analiza z zakresu oceny stanu termicznego zwałów węgla i składowisk odpadów powęglowych (przeróbczych) wraz z doborem metod i sposobów likwidacji zagrożenia

Pożary endogeniczne są następstwem samozapalenia się węgla wywołanego jego utlenianiem się w warunkach uniemożliwiających odprowadzenie powstałego ciepła. Proces utleniania się węgla w zależności od jego rozdrobnienia może przebiegać w sposób niedostrzegalny, może objawiać się wydzielaniem się gazów lub wystąpić w postaci otwartego ognia. Rozkruszenie węgla sprzyja jego samozapaleniu się. Im większa jest bowiem powierzchnia węgla stykającego się z powietrzem, tym szybciej przebiega proces utleniania się i tym szybciej będzie się on rozszerzał. Ponadto węgiel  pokruszony ma niższą temperaturę zapłonu i wskutek tego łatwiej może dojść do jego samozapaleniu się. Problem ten dotyczy nie tylko wyrobisk podziemnych, ale też w znacznym stopniu zwałów węgla i składowisk odpadów powęglowych (przeróbczych). Zespół specjalistów z zakresu aerologii i sozologii wykonuje prace obejmujące prace obejmujące badania i analizy stanu technicznego zwałów węgla i składowisk odpadów powęglowych (przeróbczych) wraz z doborem metody i sposobu likwidacji zagrożenia. Dysponujemy również możliwością dostawy odpowiednich środków i wykonywaniem robót likwidacji zagrożenie. W celu prawidłowego wykonania badań i analiz z zakresu oceny stanu technicznego zwałów węgla i składowisk odpadów powęglowych (przeróbczych) wraz z doborem metody i sposobem likwidacji zagrożenia wymagane jest kilkukrotne wykonanie pomiarów (w założonych odstępach czasowych). Możliwe jest też zawarcie umowy obejmującej ciągły nadzór nad zwałowiskiem węgla lub składowiskiem odpadów. W takim przepadku Zleceniodawca będzie na bieżąco (w ustalonych interwałach czasowych) otrzymywać raporty obejmujące ocenę stanu technicznego obiektu.

Zakres prowadzonych prac obejmuje między innymi:

 1. Ocenę stanu zwałowiska (składowiska odpadów) – historia i sposób składowania węgla (odpadów) – masa zwałowiska, powierzchnia, grubość warstw, czas składowania, zagęszczenie itp.
 2. Ocenę stanu technicznego zwałów węgla. Pomiary temperatury powierzchni obiektu (kamery termowizyjne, pirometry). Pomiary wnętrza obiektu (sondy termiczne). Badania składu atmosfery (gazometria) wnętrza obiektu (CO, CO2, O2). Badania składu atmosfery (gazometria) na/lub w pobliżu obiektu (CO, CO2, O2 i inne).
 3. Monitoring składowiska pod względem widocznych zmian świadczących o możliwych zjawiskach termicznych.
 4. Dobór metody i sposobu likwidacji zagrożenia.
 5. Na życzenie Zleceniodawcy – dostawę odpowiednich środków i likwidację zagrożenia.
 6. Sporządzenie szczegółowych raportów, wraz z dokumentacją fotograficzną (także w podczerwieni) z zakresu wykonanych badań i analiz oraz ewentualnej likwidacji zagrożeń.

Opracowania w zakresie badań np. bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa górniczego, bezpieczeństwa termicznego górników oraz oceny kultury bezpieczeństwa pracy

Powyższą problematyką zajmuje się w pełni dyspozycyjny Zespół pracowników mogący realizować samodzielnie wszelkiego rodzaju badania i pomiary, nawet w trudnych  warunkach  dołowych  i  terenowych.  Zespół współpracuje z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, prowadzi badania związane z ratownictwem górniczym (nowy sprzęt oraz wyposażenie) i bezpieczeństwem termicznym  górników. Ponadto współpracuje z Kopalnianymi Stacjami Ratownictwa Górniczego. Zespół przeprowadza analizy bezpieczeństwa klimatycznego pracowników, oparte między innymi o wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ (delta). Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym wszystkie czynniki wpływające na warunki klimatyczne w środowisku, do których należą: parametry klimatu, prędkość  przepływu  powietrza,  średnia  temperatura promieniowania otoczenia, wydatek energetyczny pracownika, ubiór i aklimatyzacja. Analiza bezpieczeństwa termicznego pracowników  przeprowadzana  jest  w oparciu  o  istniejące wskaźniki mikroklimatu i obowiązujące przepisy oraz normy górnicze, a także porównanie ich z wynikami uzyskanymi na podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Wykonane obliczenia pozwalają na dokonanie analizy efektów różnych sposobów poprawy warunków klimatycznych (obniżenie temperatury powietrza, zwiększenie prędkości przepływu powietrza, zmniejszenie wilgotności względnej lub właściwej powietrza, obniżenie średniej temperatury promieniowania otoczenia, zmniejszenie wydatku energetycznego poprzez przerwy w pracy i inne). Członkowie Zespołu są autorami opracowań i dokumentacji z zakresu zarządzania ryzykiem oraz oceny ryzyka zawodowego. Prowadzą także nowatorskie badania dotyczące problematyki oceny poziomu kultury bezpieczeństwa w kopalniach. Zespół przeprowadził liczne pomiary parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo termiczne górników i ratowników  górniczych  (parametry  stanu  powietrza,  pomiar  i  ocena wydatku energetycznego, określenie oporu cieplnego odzieży, stopnia aklimatyzacji itp.). Badania  takie  prowadzono  praktycznie  we  wszystkich  kopalniach  węgla  kamiennego w Polsce,  kopalniach LGOM oraz w innych zakładach górniczych.  Wynikami badań są sporządzone liczne opracowania i ekspertyzy, a także obszerna baza pomiarowo-porównawcza. Zespół dysponuje odpowiedniej jakości przyrządami pomiarowymi,  takimi  jak baroluksy,  anemometry,  psychrometry,  welometry,  pirometry,  analizatory składu powietrza, termometry  do  pomiaru  temperatury  wewnętrznej,  wagi  elektroniczne,  pulsometry, ciśnieniomierze. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wykonuje się analizę zagrożenia obciążeniem termicznym. Zespół wykonuje prace związane z analizą wypadkowości, oceną ryzyka zawodowego i opracowywaniem dokumentacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Realizuje prace naukowo-badawcze z zakresu prewencji wypadkowej dotyczącej oceny zagrożeń. Opracowuje także zalecenia do profilaktyki. Członkowie Zespołu zajmują się również problemem badania kultury bezpieczeństwa pracowników kopalń podziemnych. Po serii wielkich katastrof przemysłowych, w obliczu wciąż ogromnej liczby wypadków w pracy i poza pracą, zrodziła się potrzeba rozwijania i umacniania kultury bezpieczeństwa. Zespół opracował metodykę badań dotyczących kultury bezpieczeństwa pracy pracowników kopalń podziemnych. Na jej podstawie zostały wykonane badania w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wszystkie obliczenia i analizy  przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik  informatycznych.  Zespół dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym i specjalistycznym autorskim oprogramowaniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. W  skład  Zespołu  wchodzą  osoby  z  wieloletnim  doświadczeniem  w  tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla polskiego górnictwa oraz na potrzeby BHP.

Opracowania w zakresie wentylacji i klimatyzacji 

Powyższą problematyką zajmuje się w pełni dyspozycyjny Zespół pracowników mogący realizować samodzielnie wszelkiego rodzaju badania i pomiary, nawet  w  trudnych  warunkach  dołowych  i  terenowych.  Zespół współpracuje z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, prowadzi badania związane z ratownictwem górniczym (nowy sprzęt oraz wyposażenie) i bezpieczeństwem termicznym  górników.  Ponadto współpracuje z Kopalnianymi Stacjami  Ratownictwa Górniczego. Zespół przeprowadza analizy bezpieczeństwa klimatycznego pracowników, oparte między innymi o wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ (delta). Wskaźnik ten jest parametrem uwzględniającym wszystkie czynniki wpływające na warunki klimatyczne w środowisku, do których  należą:  parametry  klimatu,  prędkość  przepływu  powietrza,  średnia  temperatura promieniowania otoczenia, wydatek energetyczny pracownika, ubiór i aklimatyzacja. Analiza bezpieczeństwa termicznego  pracowników  przeprowadzana  jest  w oparciu  o  istniejące wskaźniki mikroklimatu i obowiązujące przepisy oraz normy górnicze, a także porównanie ich z wynikami uzyskanymi na podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Wykonane obliczenia pozwalają na dokonanie analizy efektów różnych sposobów poprawy warunków klimatycznych (obniżenie temperatury powietrza, zwiększenie prędkości przepływu powietrza, zmniejszenie wilgotności względnej lub właściwej powietrza, obniżenie średniej  temperatury  promieniowania  otoczenia,  zmniejszenie  wydatku  energetycznego poprzez przerwy w pracy i inne). Członkowie Zespołu są  autorami opracowań i dokumentacji z zakresu zarządzania ryzykiem oraz oceny ryzyka zawodowego. Prowadzą także nowatorskie badania dotyczące problematyki oceny poziomu kultury bezpieczeństwa w kopalniach. Zespół przeprowadził liczne pomiary parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo termiczne  górników i ratowników  górniczych  (parametry  stanu  powietrza,  pomiar  i  ocena wydatku energetycznego, określenie oporu cieplnego odzieży, stopnia aklimatyzacji itp.). Badania  takie  prowadzono  praktycznie  we  wszystkich  kopalniach  węgla  kamiennego w Polsce,  kopalniach LGOM oraz w innych zakładach górniczych.  Wynikami badań są sporządzone  liczne  opracowania  i  ekspertyzy,  a  także  obszerna  baza  pomiarowo-porównawcza. Zespół  dysponuje  odpowiedniej  jakości  przyrządami  pomiarowymi,  takimi  jak baroluksy,  anemometry,  psychrometry,  welometry,  pirometry,  analizatory składu powietrza, termometry  do  pomiaru  temperatury  wewnętrznej,  wagi  elektroniczne,  pulsometry, ciśnieniomierze. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników wykonuje się analizę zagrożenia obciążeniem termicznym. Zespół wykonuje prace związane z analizą wypadkowości, oceną ryzyka zawodowego i opracowywaniem dokumentacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Realizuje prace naukowo-badawcze  z zakresu prewencji wypadkowej dotyczącej oceny zagrożeń. Opracowuje także zalecenia do profilaktyki. Członkowie Zespołu zajmują się również problemem badania kultury bezpieczeństwa pracowników kopalń podziemnych. Po serii wielkich katastrof przemysłowych, w obliczu wciąż ogromnej liczby wypadków w pracy i poza pracą,  zrodziła się potrzeba rozwijania i umacniania kultury bezpieczeństwa. Zespół opracował metodykę badań dotyczących kultury bezpieczeństwa pracy pracowników kopalń podziemnych. Na jej podstawie zostały wykonane badania w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wszystkie  obliczenia  i  analizy  przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik  informatycznych.  Zespół  dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym i specjalistycznym autorskim oprogramowaniem  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. W  skład  Zespołu  wchodzą  osoby  z  wieloletnim  doświadczeniem  w  tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla polskiego górnictwa oraz na potrzeby BHP.